ترجمه Varisized در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ اندازه‌هاي‌ مختلف‌. می باشد

Varisized به چه معناست و Varisized یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Varisized

داراي‌ اندازه‌هاي‌ مختلف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ اندازه‌هاي‌ مختلف‌., ترجمه داراي‌ اندازه‌هاي‌ مختلف‌., کلمات شبیه داراي‌ اندازه‌هاي‌ مختلف‌.




دانلود فایل ها