ترجمه Vasomotor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.)اعصاب‌ تنگ‌ كننده‌ و گشاد كننده‌ رگها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعصاب‌

Vasomotor به چه معناست و Vasomotor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vasomotor

(تش‌.)اعصاب‌ تنگ‌ كننده‌ و گشاد كننده‌ رگها به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.)اعصاب‌ تنگ‌ كننده‌ و گشاد كننده‌ رگها, ترجمه (تش‌.)اعصاب‌ تنگ‌ كننده‌ و گشاد كننده‌ رگها, کلمات شبیه (تش‌.)اعصاب‌ تنگ‌ كننده‌ و گشاد كننده‌ رگها , اعصاب‌ به لاتین
دانلود فایل ها