ترجمه Velutinous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) مخملي‌. می باشد

Velutinous به چه معناست و Velutinous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Velutinous

(گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) مخملي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) مخملي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) مخملي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) مخملي‌.
دانلود فایل ها