ترجمه Vending Machine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مورد لزوم‌ از ان‌خارج‌ ميشود. می باشد

Vending Machine به چه معناست و Vending Machine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vending Machine

مورد لزوم‌ از ان‌خارج‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی مورد لزوم‌ از ان‌خارج‌ ميشود., ترجمه مورد لزوم‌ از ان‌خارج‌ ميشود., کلمات شبیه مورد لزوم‌ از ان‌خارج‌ ميشود.
دانلود فایل ها