ترجمه Venereologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ويژه‌گر بيماري‌ هاي‌ اميزشي‌ يامقاربتي‌. می باشد

Venereologist به چه معناست و Venereologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venereologist

(ط‌ب‌) ويژه‌گر بيماري‌ هاي‌ اميزشي‌ يامقاربتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ويژه‌گر بيماري‌ هاي‌ اميزشي‌ يامقاربتي‌., ترجمه (ط‌ب‌) ويژه‌گر بيماري‌ هاي‌ اميزشي‌ يامقاربتي‌., کلمات شبیه (ط‌ب‌) ويژه‌گر بيماري‌ هاي‌ اميزشي‌ يامقاربتي‌.
دانلود فایل ها