ترجمه Vested Interest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منافع‌ مقرره‌. می باشد

Vested Interest به چه معناست و Vested Interest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vested Interest

منافع‌ مقرره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منافع‌ مقرره‌., ترجمه منافع‌ مقرره‌., کلمات شبیه منافع‌ مقرره‌.
دانلود فایل ها