ترجمه Viceroyship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ytlayoreciv) نيابت‌ سلط‌نت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدت‌ نيابت‌ سلط‌نت‌.

Viceroyship به چه معناست و Viceroyship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viceroyship

(ytlayoreciv) نيابت‌ سلط‌نت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ytlayoreciv) نيابت‌ سلط‌نت‌, ترجمه (ytlayoreciv) نيابت‌ سلط‌نت‌, کلمات شبیه (ytlayoreciv) نيابت‌ سلط‌نت‌ , مدت‌ نيابت‌ سلط‌نت‌. به لاتین
دانلود فایل ها