ترجمه Victimization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الت‌ ملعبه‌سازي‌. می باشد

Victimization به چه معناست و Victimization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Victimization

الت‌ ملعبه‌سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی الت‌ ملعبه‌سازي‌., ترجمه الت‌ ملعبه‌سازي‌., کلمات شبیه الت‌ ملعبه‌سازي‌.
دانلود فایل ها