ترجمه Victory Day در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yad V) روز پيروزي‌. می باشد

Victory Day به چه معناست و Victory Day یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Victory Day

(yad V) روز پيروزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (yad V) روز پيروزي‌., ترجمه (yad V) روز پيروزي‌., کلمات شبیه (yad V) روز پيروزي‌.
دانلود فایل ها