ترجمه View در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از نظ‌ر گذراندن‌.

View به چه معناست و View یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به View

ديدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ديدن‌, ترجمه ديدن‌, کلمات شبیه ديدن‌ , از نظ‌ر گذراندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها