ترجمه View در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منظ‌ره‌ , در فارسی : نظ‌ريه‌ , به فارسی : ديدن‌.

View به چه معناست و View یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به View

نما به خارجی , ریشه انگلیسی نما, ترجمه نما, کلمات شبیه نما , منظ‌ره‌ به لاتین , نظ‌ريه‌ به لاتین , ديدن‌. خارجی
دانلود فایل ها