ترجمه Viola Da Braccio در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) ويولن‌ بزرگ‌ پنج‌ يا شش‌ سيمه‌. می باشد

Viola Da Braccio به چه معناست و Viola Da Braccio یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viola Da Braccio

(مو.) ويولن‌ بزرگ‌ پنج‌ يا شش‌ سيمه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) ويولن‌ بزرگ‌ پنج‌ يا شش‌ سيمه‌., ترجمه (مو.) ويولن‌ بزرگ‌ پنج‌ يا شش‌ سيمه‌., کلمات شبیه (مو.) ويولن‌ بزرگ‌ پنج‌ يا شش‌ سيمه‌.
دانلود فایل ها