ترجمه Violin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) ويولن‌. می باشد

Violin به چه معناست و Violin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Violin

(مو.) ويولن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) ويولن‌., ترجمه (مو.) ويولن‌., کلمات شبیه (مو.) ويولن‌.
دانلود فایل ها