ترجمه Virid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ سبز سير زبرجدي‌. می باشد

Virid به چه معناست و Virid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Virid

رنگ‌ سبز سير زبرجدي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ سبز سير زبرجدي‌., ترجمه رنگ‌ سبز سير زبرجدي‌., کلمات شبیه رنگ‌ سبز سير زبرجدي‌.
دانلود فایل ها