ترجمه Virtual Address در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشاني‌ مجازي‌. می باشد

Virtual Address به چه معناست و Virtual Address یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Virtual Address

نشاني‌ مجازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نشاني‌ مجازي‌., ترجمه نشاني‌ مجازي‌., کلمات شبیه نشاني‌ مجازي‌.
دانلود فایل ها