ترجمه Vitamine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nimativ) ويتامين‌. می باشد

Vitamine به چه معناست و Vitamine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vitamine

(nimativ) ويتامين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (nimativ) ويتامين‌., ترجمه (nimativ) ويتامين‌., کلمات شبیه (nimativ) ويتامين‌.
دانلود فایل ها