ترجمه Vociferator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعلام‌ دارنده‌(باصداي‌ بلند). می باشد

Vociferator به چه معناست و Vociferator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vociferator

اعلام‌ دارنده‌(باصداي‌ بلند). به خارجی , ریشه انگلیسی اعلام‌ دارنده‌(باصداي‌ بلند)., ترجمه اعلام‌ دارنده‌(باصداي‌ بلند)., کلمات شبیه اعلام‌ دارنده‌(باصداي‌ بلند).
دانلود فایل ها