ترجمه Volcanology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتشفشان‌ شناسي‌. می باشد

Volcanology به چه معناست و Volcanology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Volcanology

اتشفشان‌ شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اتشفشان‌ شناسي‌., ترجمه اتشفشان‌ شناسي‌., کلمات شبیه اتشفشان‌ شناسي‌.
دانلود فایل ها