ترجمه Volleyball در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازي‌ واليبال‌. می باشد

Volleyball به چه معناست و Volleyball یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Volleyball

بازي‌ واليبال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بازي‌ واليبال‌., ترجمه بازي‌ واليبال‌., کلمات شبیه بازي‌ واليبال‌.
دانلود فایل ها