خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60131 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60131','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60131 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Volume به فارسی

ترجمه Volume در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اوردن‌. می باشد

Volume به چه معناست و Volume یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Volume

اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اوردن‌., ترجمه اوردن‌., کلمات شبیه اوردن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: