ترجمه Vorticism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جديد نيز استفاده‌ كرده‌. می باشد

Vorticism به چه معناست و Vorticism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vorticism

جديد نيز استفاده‌ كرده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جديد نيز استفاده‌ كرده‌., ترجمه جديد نيز استفاده‌ كرده‌., کلمات شبیه جديد نيز استفاده‌ كرده‌.
دانلود فایل ها