ترجمه Voyager در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسافر كشتي‌ يا وسيله‌ مسافري‌ ديگري‌. می باشد

Voyager به چه معناست و Voyager یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Voyager

مسافر كشتي‌ يا وسيله‌ مسافري‌ ديگري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مسافر كشتي‌ يا وسيله‌ مسافري‌ ديگري‌., ترجمه مسافر كشتي‌ يا وسيله‌ مسافري‌ ديگري‌., کلمات شبیه مسافر كشتي‌ يا وسيله‌ مسافري‌ ديگري‌.
دانلود فایل ها