ترجمه Wapper Jawed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ ارواره‌كج‌. می باشد

Wapper Jawed به چه معناست و Wapper Jawed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wapper Jawed

داراي‌ ارواره‌كج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ ارواره‌كج‌., ترجمه داراي‌ ارواره‌كج‌., کلمات شبیه داراي‌ ارواره‌كج‌.
دانلود فایل ها