ترجمه Watch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ارت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پاسداري‌ كردن‌.

Watch به چه معناست و Watch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Watch

نظ‌ارت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ارت‌ كردن‌, ترجمه نظ‌ارت‌ كردن‌, کلمات شبیه نظ‌ارت‌ كردن‌ , پاسداري‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها