ترجمه Watch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جيبي‌ و مچي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساعت‌ , در فارسی : مراقبت‌ كردن‌ , به فارسی : مواظ‌ب‌ بودن‌ , سایر ترجمه ها : بر كسي‌

Watch به چه معناست و Watch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Watch

جيبي‌ و مچي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جيبي‌ و مچي‌, ترجمه جيبي‌ و مچي‌, کلمات شبیه جيبي‌ و مچي‌ , ساعت‌ به لاتین , مراقبت‌ كردن‌ به لاتین , مواظ‌ب‌ بودن‌ خارجی , بر كسي‌ در زبان
دانلود فایل ها