ترجمه Water Chestnut در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) خس‌ سه‌كله‌(snatan apart). می باشد

Water Chestnut به چه معناست و Water Chestnut یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water Chestnut

(گ‌.ش‌.) خس‌ سه‌كله‌(snatan apart). به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) خس‌ سه‌كله‌(snatan apart)., ترجمه (گ‌.ش‌.) خس‌ سه‌كله‌(snatan apart)., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) خس‌ سه‌كله‌(snatan apart).
دانلود فایل ها