ترجمه Water Dog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) سگ‌ابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شناگر ماهر.

Water Dog به چه معناست و Water Dog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water Dog

(ج‌.ش‌.) سگ‌ابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) سگ‌ابي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) سگ‌ابي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) سگ‌ابي‌ , شناگر ماهر. به لاتین
دانلود فایل ها