ترجمه Water Hole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوراخ‌ يا شكاف‌ ط‌بيعي‌ رودخانه‌خشك‌ شده‌ كه‌مقداري‌ اب‌ می باشد

Water Hole به چه معناست و Water Hole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water Hole

سوراخ‌ يا شكاف‌ ط‌بيعي‌ رودخانه‌خشك‌ شده‌ كه‌مقداري‌ اب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوراخ‌ يا شكاف‌ ط‌بيعي‌ رودخانه‌خشك‌ شده‌ كه‌مقداري‌ اب‌, ترجمه سوراخ‌ يا شكاف‌ ط‌بيعي‌ رودخانه‌خشك‌ شده‌ كه‌مقداري‌ اب‌, کلمات شبیه سوراخ‌ يا شكاف‌ ط‌بيعي‌ رودخانه‌خشك‌ شده‌ كه‌مقداري‌ اب‌
دانلود فایل ها