ترجمه Water Hyacinth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) سنبل‌ ابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وردالنيل‌.

Water Hyacinth به چه معناست و Water Hyacinth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water Hyacinth

(گ‌.ش‌.) سنبل‌ ابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) سنبل‌ ابي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) سنبل‌ ابي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) سنبل‌ ابي‌ , وردالنيل‌. به لاتین
دانلود فایل ها