ترجمه Waterlog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ استفاده‌شدن‌ (كشتي‌ وغيره‌) در اثر چكه‌ و می باشد

Waterlog به چه معناست و Waterlog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Waterlog

غير قابل‌ استفاده‌شدن‌ (كشتي‌ وغيره‌) در اثر چكه‌ و به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ استفاده‌شدن‌ (كشتي‌ وغيره‌) در اثر چكه‌ و, ترجمه غير قابل‌ استفاده‌شدن‌ (كشتي‌ وغيره‌) در اثر چكه‌ و, کلمات شبیه غير قابل‌ استفاده‌شدن‌ (كشتي‌ وغيره‌) در اثر چكه‌ و
دانلود فایل ها