ترجمه Waterweed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گياه‌ ابزي‌. می باشد

Waterweed به چه معناست و Waterweed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Waterweed

(گ‌.ش‌.) گياه‌ ابزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گياه‌ ابزي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) گياه‌ ابزي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گياه‌ ابزي‌.
دانلود فایل ها