ترجمه Wax Bean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) لوبيا چيتي‌. می باشد

Wax Bean به چه معناست و Wax Bean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wax Bean

(گ‌.ش‌.) لوبيا چيتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) لوبيا چيتي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) لوبيا چيتي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) لوبيا چيتي‌.
دانلود فایل ها