ترجمه Weather Bureau در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اداره‌ هواشناسي‌. می باشد

Weather Bureau به چه معناست و Weather Bureau یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weather Bureau

اداره‌ هواشناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اداره‌ هواشناسي‌., ترجمه اداره‌ هواشناسي‌., کلمات شبیه اداره‌ هواشناسي‌.
دانلود فایل ها