ترجمه Webworm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) كرم‌ صد پاي‌ تننده‌ تار عنكبوتي‌. می باشد

Webworm به چه معناست و Webworm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Webworm

(ج‌.ش‌.) كرم‌ صد پاي‌ تننده‌ تار عنكبوتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) كرم‌ صد پاي‌ تننده‌ تار عنكبوتي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) كرم‌ صد پاي‌ تننده‌ تار عنكبوتي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) كرم‌ صد پاي‌ تننده‌ تار عنكبوتي‌.
دانلود فایل ها