ترجمه Wedding Ring در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حلقه‌ انگشتري‌ نامزدي‌ يا عروسي‌. می باشد

Wedding Ring به چه معناست و Wedding Ring یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wedding Ring

حلقه‌ انگشتري‌ نامزدي‌ يا عروسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حلقه‌ انگشتري‌ نامزدي‌ يا عروسي‌., ترجمه حلقه‌ انگشتري‌ نامزدي‌ يا عروسي‌., کلمات شبیه حلقه‌ انگشتري‌ نامزدي‌ يا عروسي‌.
دانلود فایل ها