ترجمه Well Timbered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با الوار محكم‌ و استوار شده‌. می باشد

Well Timbered به چه معناست و Well Timbered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Well Timbered

با الوار محكم‌ و استوار شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی با الوار محكم‌ و استوار شده‌., ترجمه با الوار محكم‌ و استوار شده‌., کلمات شبیه با الوار محكم‌ و استوار شده‌.
دانلود فایل ها