خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60828 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60828','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60828 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Werable به فارسی

ترجمه Werable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوشيدني‌. می باشد

Werable به چه معناست و Werable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Werable

پوشيدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پوشيدني‌., ترجمه پوشيدني‌., کلمات شبیه پوشيدني‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: