ترجمه Wetland در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمين‌ مرط‌وب‌. می باشد

Wetland به چه معناست و Wetland یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wetland

زمين‌ مرط‌وب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زمين‌ مرط‌وب‌., ترجمه زمين‌ مرط‌وب‌., کلمات شبیه زمين‌ مرط‌وب‌.
دانلود فایل ها