ترجمه Whee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ سوت‌ خفيف‌ (در مواقع‌ خوشحالي‌). می باشد

Whee به چه معناست و Whee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whee

صداي‌ سوت‌ خفيف‌ (در مواقع‌ خوشحالي‌). به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ سوت‌ خفيف‌ (در مواقع‌ خوشحالي‌)., ترجمه صداي‌ سوت‌ خفيف‌ (در مواقع‌ خوشحالي‌)., کلمات شبیه صداي‌ سوت‌ خفيف‌ (در مواقع‌ خوشحالي‌).
دانلود فایل ها