ترجمه Wheelbarrow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاك‌ كشي‌ حمل‌ كردن‌. می باشد

Wheelbarrow به چه معناست و Wheelbarrow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wheelbarrow

خاك‌ كشي‌ حمل‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خاك‌ كشي‌ حمل‌ كردن‌., ترجمه خاك‌ كشي‌ حمل‌ كردن‌., کلمات شبیه خاك‌ كشي‌ حمل‌ كردن‌.
دانلود فایل ها