خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60976 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60976','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60976 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whig به فارسی

ترجمه Whig در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضو حزب‌ ‘ويگ‌’ در انگليس‌ قديم‌. می باشد

Whig به چه معناست و Whig یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whig

عضو حزب‌ ‘ويگ‌’ در انگليس‌ قديم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عضو حزب‌ ‘ويگ‌’ در انگليس‌ قديم‌., ترجمه عضو حزب‌ ‘ويگ‌’ در انگليس‌ قديم‌., کلمات شبیه عضو حزب‌ ‘ويگ‌’ در انگليس‌ قديم‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: