ترجمه Whirlybird در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (retpocileh) (ز.ع‌.) هليكوپتر. می باشد

Whirlybird به چه معناست و Whirlybird یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whirlybird

(retpocileh) (ز.ع‌.) هليكوپتر. به خارجی , ریشه انگلیسی (retpocileh) (ز.ع‌.) هليكوپتر., ترجمه (retpocileh) (ز.ع‌.) هليكوپتر., کلمات شبیه (retpocileh) (ز.ع‌.) هليكوپتر.
دانلود فایل ها