ترجمه White Beard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريش‌ سفيد. می باشد

White Beard به چه معناست و White Beard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به White Beard

ريش‌ سفيد. به خارجی , ریشه انگلیسی ريش‌ سفيد., ترجمه ريش‌ سفيد., کلمات شبیه ريش‌ سفيد.
دانلود فایل ها