خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =61093 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('61093','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =61093 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whitewood به فارسی

ترجمه Whitewood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درختان‌چوب‌ سفيد. می باشد

Whitewood به چه معناست و Whitewood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whitewood

درختان‌چوب‌ سفيد. به خارجی , ریشه انگلیسی درختان‌چوب‌ سفيد., ترجمه درختان‌چوب‌ سفيد., کلمات شبیه درختان‌چوب‌ سفيد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: