ترجمه Whitewood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درختان‌چوب‌ سفيد. می باشد

Whitewood به چه معناست و Whitewood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whitewood

درختان‌چوب‌ سفيد. به خارجی , ریشه انگلیسی درختان‌چوب‌ سفيد., ترجمه درختان‌چوب‌ سفيد., کلمات شبیه درختان‌چوب‌ سفيد.
دانلود فایل ها