ترجمه Whop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور قاط‌ع‌ شكست‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تند حركت‌ كردن‌ , در فارسی : بتندي‌

Whop به چه معناست و Whop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whop

بط‌ور قاط‌ع‌ شكست‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور قاط‌ع‌ شكست‌ دادن‌, ترجمه بط‌ور قاط‌ع‌ شكست‌ دادن‌, کلمات شبیه بط‌ور قاط‌ع‌ شكست‌ دادن‌ , تند حركت‌ كردن‌ به لاتین , بتندي‌ به لاتین
دانلود فایل ها