ترجمه Widow Finch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (drib wodiw) (ج‌.ش‌.) مرغ‌جولا. می باشد

Widow Finch به چه معناست و Widow Finch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Widow Finch

(drib wodiw) (ج‌.ش‌.) مرغ‌جولا. به خارجی , ریشه انگلیسی (drib wodiw) (ج‌.ش‌.) مرغ‌جولا., ترجمه (drib wodiw) (ج‌.ش‌.) مرغ‌جولا., کلمات شبیه (drib wodiw) (ج‌.ش‌.) مرغ‌جولا.
دانلود فایل ها