خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =61199 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('61199','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =61199 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Widower به فارسی

ترجمه Widower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.گ‌.) مرد زن‌مرده‌. می باشد

Widower به چه معناست و Widower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Widower

(د.گ‌.) مرد زن‌مرده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (د.گ‌.) مرد زن‌مرده‌., ترجمه (د.گ‌.) مرد زن‌مرده‌., کلمات شبیه (د.گ‌.) مرد زن‌مرده‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: