ترجمه Widower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.گ‌.) مرد زن‌مرده‌. می باشد

Widower به چه معناست و Widower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Widower

(د.گ‌.) مرد زن‌مرده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (د.گ‌.) مرد زن‌مرده‌., ترجمه (د.گ‌.) مرد زن‌مرده‌., کلمات شبیه (د.گ‌.) مرد زن‌مرده‌.
دانلود فایل ها