ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه Animadvert در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتراض‌ كردن‌ , در فارسی : متوجه‌ شدن‌ , به فارسی : تعيين‌ تقصير و

Animadvert به چه معناست و Animadvert یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Animadvert

خرده‌ گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خرده‌ گرفتن‌, ترجمه خرده‌ گرفتن‌, کلمات شبیه خرده‌ گرفتن‌ , اعتراض‌ كردن‌ به لاتین , متوجه‌ شدن‌ به لاتین , تعيين‌ تقصير و خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

ترجمه Arithmetician در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساب‌ دان‌. می باشد

Arithmetician به چه معناست و Arithmetician یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Arithmetician

حساب‌ دان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حساب‌ دان‌., ترجمه حساب‌ دان‌., کلمات شبیه حساب‌ دان‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

ترجمه Aphrodite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الهه‌ء عشق‌ و زيبايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ونوس‌ يوناني‌.

Aphrodite به چه معناست و Aphrodite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Aphrodite

الهه‌ء عشق‌ و زيبايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الهه‌ء عشق‌ و زيبايي‌, ترجمه الهه‌ء عشق‌ و زيبايي‌, کلمات شبیه الهه‌ء عشق‌ و زيبايي‌ , ونوس‌ يوناني‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

ترجمه Antivenin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌ء ضدسم‌. می باشد

Antivenin به چه معناست و Antivenin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Antivenin

ماده‌ء ضدسم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌ء ضدسم‌., ترجمه ماده‌ء ضدسم‌., کلمات شبیه ماده‌ء ضدسم‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

ترجمه Above در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مافوق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واقع‌ دربالا , در فارسی : سابق‌ الذكر , به فارسی : مذكوردرفوق‌.

Above به چه معناست و Above یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Above

مافوق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مافوق‌, ترجمه مافوق‌, کلمات شبیه مافوق‌ , واقع‌ دربالا به لاتین , سابق‌ الذكر به لاتین , مذكوردرفوق‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Angelfish به فارسی

ترجمه Angelfish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) نوعي‌ كوسه‌ ماهي‌. می باشد

Angelfish به چه معناست و Angelfish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Angelfish

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ كوسه‌ ماهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) نوعي‌ كوسه‌ ماهي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) نوعي‌ كوسه‌ ماهي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) نوعي‌ كوسه‌ ماهي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Archness به فارسی

ترجمه Archness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موذي‌ گري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيط‌نت‌.

Archness به چه معناست و Archness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Archness

موذي‌ گري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موذي‌ گري‌, ترجمه موذي‌ گري‌, کلمات شبیه موذي‌ گري‌ , شيط‌نت‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Affrication به فارسی

ترجمه Affrication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادغام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرقت‌.

Affrication به چه معناست و Affrication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Affrication

ادغام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادغام‌, ترجمه ادغام‌, کلمات شبیه ادغام‌ , سرقت‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Alluvial به فارسی

ترجمه Alluvial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابرفتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رسوبي‌ , در فارسی : ته‌ نشيني‌ , به فارسی : مربوط‌ به‌ رسوب‌ و ته‌نشين‌.

Alluvial به چه معناست و Alluvial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Alluvial

ابرفتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ابرفتي‌, ترجمه ابرفتي‌, کلمات شبیه ابرفتي‌ , رسوبي‌ به لاتین , ته‌ نشيني‌ به لاتین , مربوط‌ به‌ رسوب‌ و ته‌نشين‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Assassin به فارسی

ترجمه Assassin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادمكش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قاتل‌.

Assassin به چه معناست و Assassin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Assassin

ادمكش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادمكش‌, ترجمه ادمكش‌, کلمات شبیه ادمكش‌ , قاتل‌. به لاتین