ترجمه، معنی و ریشه کلمه Luteal به فارسی

ترجمه Luteal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (muetul suproc). می باشد

Luteal به چه معناست و Luteal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luteal

(muetul suproc). به خارجی , ریشه انگلیسی (muetul suproc)., ترجمه (muetul suproc)., کلمات شبیه (muetul suproc).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Obituary به فارسی

ترجمه Obituary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اگهي‌ در گذشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌به‌ وفات‌.

Obituary به چه معناست و Obituary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obituary

اگهي‌ در گذشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اگهي‌ در گذشت‌, ترجمه اگهي‌ در گذشت‌, کلمات شبیه اگهي‌ در گذشت‌ , وابسته‌به‌ وفات‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Regular Expression به فارسی

ترجمه Regular Expression در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبين‌ منظ‌م‌. می باشد

Regular Expression به چه معناست و Regular Expression یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regular Expression

مبين‌ منظ‌م‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مبين‌ منظ‌م‌., ترجمه مبين‌ منظ‌م‌., کلمات شبیه مبين‌ منظ‌م‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mint به فارسی

ترجمه Mint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نعناع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نو , در فارسی : بكر.

Mint به چه معناست و Mint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mint

نعناع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نعناع‌, ترجمه نعناع‌, کلمات شبیه نعناع‌ , نو به لاتین , بكر. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Totipotent به فارسی

ترجمه Totipotent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌. می باشد

Totipotent به چه معناست و Totipotent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Totipotent

داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌., ترجمه داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌., کلمات شبیه داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Directed به فارسی

ترجمه Self Directed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهدايت‌ نفس‌ خود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ خودي‌

Self Directed به چه معناست و Self Directed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Directed

بهدايت‌ نفس‌ خود به خارجی , ریشه انگلیسی بهدايت‌ نفس‌ خود, ترجمه بهدايت‌ نفس‌ خود, کلمات شبیه بهدايت‌ نفس‌ خود , پيش‌ خودي‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Omission به فارسی

ترجمه Omission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از قلم‌ افتادگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حذف‌ , در فارسی : فروگذاري‌ , به فارسی : غفلت‌.

Omission به چه معناست و Omission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Omission

از قلم‌ افتادگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از قلم‌ افتادگي‌, ترجمه از قلم‌ افتادگي‌, کلمات شبیه از قلم‌ افتادگي‌ , حذف‌ به لاتین , فروگذاري‌ به لاتین , غفلت‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trojan به فارسی

ترجمه Trojan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort). می باشد

Trojan به چه معناست و Trojan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trojan

وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort). به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort)., ترجمه وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort)., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه One Way به فارسی

ترجمه One Way در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ راهه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ ط‌رفه‌ (مثل‌ خيابان‌) , در فارسی : يك‌ جانبه‌.

One Way به چه معناست و One Way یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One Way

يك‌ راهه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ راهه‌, ترجمه يك‌ راهه‌, کلمات شبیه يك‌ راهه‌ , يك‌ ط‌رفه‌ (مثل‌ خيابان‌) به لاتین , يك‌ جانبه‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Modular System به فارسی

ترجمه Modular System در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيستم‌ پيمانه‌اي‌. می باشد

Modular System به چه معناست و Modular System یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Modular System

سيستم‌ پيمانه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سيستم‌ پيمانه‌اي‌., ترجمه سيستم‌ پيمانه‌اي‌., کلمات شبیه سيستم‌ پيمانه‌اي‌.