معنی کلمات فارسی انگلیسی ترکی و کردی

ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

A

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه Animadvert در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ گرفتن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : اعتراض‌ كردن‌ , در فارسی : متوجه‌ شدن‌ , به فارسی : تعيين‌ تقصير وAnimadvert به چه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

B

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه Breezily در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نسيم‌ وار می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بادمانند.Breezily به چه معناست و Breezily یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Breezily نسيم‌ وار

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

C

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه Chug در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای شنيده‌ ميشود. می باشد Chug به چه معناست و Chug یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Chug شنيده‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی شنيده‌ ميشود., ترجمه شنيده‌ ميشود., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

D

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه Dispread در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای پخش‌ كردن‌. می باشد Dispread به چه معناست و Dispread یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Dispread پخش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پخش‌ كردن‌., ترجمه پخش‌ كردن‌., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

E

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه Ellipsoid در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای بيضي‌. می باشد Ellipsoid به چه معناست و Ellipsoid یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Ellipsoid بيضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيضي‌., ترجمه بيضي‌., کلمات شبیه بيضي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

F

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fuliginous به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fuliginous به فارسی

ترجمه Fuliginous در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ بخارات‌ مضر بدن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : پراز دوده‌.Fuliginous به چه معناست و Fuliginous یعنی چی . کلمات و جملات مربوط

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Frolic به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Frolic به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fulmar به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fulmar به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Further به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Further به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Full Fashioned به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Full Fashioned به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18

G

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Galanty Show به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Galanty Show به فارسی

ترجمه Galanty Show در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايش‌ اشكال‌ بوسيله‌ سايه‌انداختن‌. می باشد Galanty Show به چه معناست و Galanty Show یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Galanty Show نمايش‌ اشكال‌ بوسيله‌ سايه‌انداختن‌. به خارجی , ریشه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gargoyle به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gargoyle به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grouch به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grouch به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gemma به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gemma به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gratis به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gratis به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18

H

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hark به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hark به فارسی

ترجمه Hark در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (انگليس‌) نجوا كردن‌. می باشد Hark به چه معناست و Hark یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Hark (انگليس‌) نجوا كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (انگليس‌) نجوا كردن‌., ترجمه (انگليس‌)

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Halfback به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Halfback به فارسی

تاریخ انتشار: 21 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hunky Dory به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hunky Dory به فارسی

تاریخ انتشار: 20 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hay Loft به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hay Loft به فارسی

تاریخ انتشار: 20 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hypothetical به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hypothetical به فارسی

تاریخ انتشار: 20 مارس 18

I

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intermittence به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intermittence به فارسی

ترجمه Intermittence در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای مكث‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : فاصله‌ , در فارسی : نوبت‌ , به فارسی : تناوب‌.Intermittence به چه معناست و Intermittence یعنی چی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insignificant به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insignificant به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Infinite به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Infinite به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impoverish به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impoverish به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intimidate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intimidate به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18

J

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jayhawker به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jayhawker به فارسی

ترجمه Jayhawker در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای لقب‌ اهالي‌ استان‌ كانزاس‌ در اتازوني‌. می باشد Jayhawker به چه معناست و Jayhawker یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Jayhawker لقب‌ اهالي‌ استان‌ كانزاس‌ در اتازوني‌. به خارجی , ریشه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jesuitry به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jesuitry به فارسی

تاریخ انتشار: 19 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jar به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jar به فارسی

تاریخ انتشار: 18 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Judicative به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Judicative به فارسی

تاریخ انتشار: 18 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jugate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jugate به فارسی

تاریخ انتشار: 17 مارس 18

K

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kenning به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kenning به فارسی

ترجمه Kenning در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (ادبيات‌ كهن‌ المان‌) نوعي‌ استعاره‌ (مثلا می باشد Kenning به چه معناست و Kenning یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Kenning (ادبيات‌ كهن‌ المان‌) نوعي‌ استعاره‌ (مثلا به خارجی , ریشه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kilderkin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kilderkin به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kirghiz به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kirghiz به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kidndergartner به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kidndergartner به فارسی

تاریخ انتشار: 16 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kola به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kola به فارسی

تاریخ انتشار: 15 مارس 18

L

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lint به فارسی

ترجمه Lint در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای كرك‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : پرز.Lint به چه معناست و Lint یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Lint كرك‌ به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Largo به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Largo به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lingual به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lingual به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lazuline به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lazuline به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Law Of Moses به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Law Of Moses به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18

M

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Master Key به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Master Key به فارسی

ترجمه Master Key در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای كليد چندين‌ قفل‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : قاعده‌ كلي‌ , در فارسی : شاه‌ كليد.Master Key به چه معناست و Master Key

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Maori به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Maori به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Musk به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Musk به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mark Up به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mark Up به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Medulla Oblongata به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Medulla Oblongata به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18

N

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nth به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nth به فارسی

ترجمه Nth در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای در مرحله‌ چند می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : در مرتبه‌ بيشمار.Nth به چه معناست و Nth یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Neon Lamp به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Neon Lamp به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nationwide به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nationwide به فارسی

تاریخ انتشار: 20 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nutrition به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nutrition به فارسی

تاریخ انتشار: 20 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nicknack به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nicknack به فارسی

تاریخ انتشار: 19 مارس 18

O

ترجمه، معنی و ریشه کلمه On به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه On به فارسی

ترجمه On در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای در مسير می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : عمده‌ , در فارسی : باعتبار , به فارسی : به‌ , سایر ترجمه ها : بعلت‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Obsequious به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Obsequious به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Obliterate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Obliterate به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Odontoblast به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Odontoblast به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ostensive به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ostensive به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18

P

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Padre به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Padre به فارسی

ترجمه Padre در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای پدر روحاني‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : كشيش‌ , در فارسی : قاضي‌ عسكر.Padre به چه معناست و Padre یعنی چی . کلمات و

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pressure Suit به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pressure Suit به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Periscope به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Periscope به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Popularity به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Popularity به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Prickly Heat به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Prickly Heat به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18

Q

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quad به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quad به فارسی

ترجمه Quad در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای چهار گانه‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : چهار گوش‌.Quad به چه معناست و Quad یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Quad چهار

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quadrennium به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quadrennium به فارسی

تاریخ انتشار: 17 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quantize به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quantize به فارسی

تاریخ انتشار: 15 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Queer به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Queer به فارسی

تاریخ انتشار: 11 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quibble به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quibble به فارسی

تاریخ انتشار: 9 مارس 18

R

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reason به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reason به فارسی

ترجمه Reason در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای دليل‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : سبب‌ , در فارسی : علت‌ , به فارسی : عقل‌ , سایر ترجمه ها : خرد شعور

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Root Graft به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Root Graft به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Republicanize به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Republicanize به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Romulus به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Romulus به فارسی

تاریخ انتشار: 21 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reprimand به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reprimand به فارسی

تاریخ انتشار: 21 مارس 18

S

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Operative به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Operative به فارسی

ترجمه Self Operative در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای خود كار. می باشد Self Operative به چه معناست و Self Operative یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Self Operative خود كار. به خارجی , ریشه انگلیسی خود كار., ترجمه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Pity به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Pity به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sometimes به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sometimes به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sump به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sump به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sadist به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sadist به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18

T

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Traffick به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Traffick به فارسی

ترجمه Traffick در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای وسائط‌ نقليه‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : داد وستدارتباط‌ , در فارسی : كسب‌ , به فارسی : كالا , سایر ترجمه ها :

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Taffy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Taffy به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Testaceous به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Testaceous به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thin به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thuja Oil به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thuja Oil به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18

U

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Uncap به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Uncap به فارسی

ترجمه Uncap در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای كلاه‌ از سر برداشتن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : سر پوش‌ برداشتن‌ از.Uncap به چه معناست و Uncap یعنی چی . کلمات و جملات

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unorthodox به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unorthodox به فارسی

تاریخ انتشار: 19 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Undertake به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Undertake به فارسی

تاریخ انتشار: 19 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ups And Downs به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ups And Downs به فارسی

تاریخ انتشار: 18 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unseasonable به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unseasonable به فارسی

تاریخ انتشار: 18 مارس 18

V

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vindicable به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vindicable به فارسی

ترجمه Vindicable در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای حمايت‌ كردني‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : قابل‌ دفاع‌ , در فارسی : ثابت‌ كردني‌ , به فارسی : قابل‌ گواهي‌ وVindicable به چه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Victualler به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Victualler به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vulnerable به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vulnerable به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Violist به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Violist به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vastitude به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vastitude به فارسی

تاریخ انتشار: 19 مارس 18

W

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wagnerian به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wagnerian به فارسی

ترجمه Wagnerian در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (etirengaw) پيرو واگنر موسيقيدان‌ الماني‌. می باشد Wagnerian به چه معناست و Wagnerian یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Wagnerian (etirengaw) پيرو واگنر موسيقيدان‌ الماني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (etirengaw)

ترجمه، معنی و ریشه کلمه White Heat به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه White Heat به فارسی

تاریخ انتشار: 16 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Welch به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Welch به فارسی

تاریخ انتشار: 14 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Washer به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Washer به فارسی

تاریخ انتشار: 14 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Weazand به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Weazand به فارسی

تاریخ انتشار: 14 مارس 18