معنی کلمات فارسی انگلیسی ترکی و کردی

ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

A

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه Animadvert در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ گرفتن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : اعتراض‌ كردن‌ , در فارسی : متوجه‌ شدن‌ , به فارسی : تعيين‌ تقصير وAnimadvert به چه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

B

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه Breezily در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نسيم‌ وار می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بادمانند.Breezily به چه معناست و Breezily یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Breezily نسيم‌ وار

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

C

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه Chug در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای شنيده‌ ميشود. می باشد Chug به چه معناست و Chug یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Chug شنيده‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی شنيده‌ ميشود., ترجمه شنيده‌ ميشود., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

D

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه Dispread در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای پخش‌ كردن‌. می باشد Dispread به چه معناست و Dispread یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Dispread پخش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پخش‌ كردن‌., ترجمه پخش‌ كردن‌., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

E

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه Ellipsoid در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای بيضي‌. می باشد Ellipsoid به چه معناست و Ellipsoid یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Ellipsoid بيضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيضي‌., ترجمه بيضي‌., کلمات شبیه بيضي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

F

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foundry Proof به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foundry Proof به فارسی

ترجمه Foundry Proof در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (چاپخانه‌) نمونه‌ غلط‌ گيري‌ شده‌ براي‌ تهيه‌ كليشه‌ يا می باشد Foundry Proof به چه معناست و Foundry Proof یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Foundry Proof (چاپخانه‌) نمونه‌ غلط‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Forego به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Forego به فارسی

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Front Panel به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Front Panel به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Funk به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Funk به فارسی

تاریخ انتشار: 16 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foreshore به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foreshore به فارسی

تاریخ انتشار: 16 نوامبر 17

G

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Glum به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Glum به فارسی

ترجمه Glum در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای افسرده‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : كدر , در فارسی : رنجيده‌ , به فارسی : ملول‌ , سایر ترجمه ها : اوقات‌ تلخ‌.Glum

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Graft به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Graft به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gorilla به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gorilla به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Geologize به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Geologize به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Groat به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Groat به فارسی

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 17

H

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Half Boot به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Half Boot به فارسی

ترجمه Half Boot در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نيم‌ چكمه‌. می باشد Half Boot به چه معناست و Half Boot یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Half Boot نيم‌ چكمه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيم‌ چكمه‌., ترجمه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hypnoidal به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hypnoidal به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hastily به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hastily به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hypogeum به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hypogeum به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hurry به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hurry به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17

I

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insurgent به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insurgent به فارسی

ترجمه Insurgent در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای متمرد می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : شورشي‌.Insurgent به چه معناست و Insurgent یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Insurgent متمرد به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ingrowth به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ingrowth به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Interrogation Point به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Interrogation Point به فارسی

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impunity به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impunity به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inland به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inland به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17

J

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jaguar به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jaguar به فارسی

ترجمه Jaguar در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌) پلنگ‌ خالدار امريكايي‌(ecno sileF). می باشد Jaguar به چه معناست و Jaguar یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Jaguar (ج‌.ش‌) پلنگ‌ خالدار امريكايي‌(ecno sileF). به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌)

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jacobite به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jacobite به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Justiciar به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Justiciar به فارسی

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jagged به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jagged به فارسی

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jot به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jot به فارسی

تاریخ انتشار: 16 نوامبر 17

K

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kurd به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kurd به فارسی

ترجمه Kurd در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای كرد می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : اهل‌ كردستان‌.Kurd به چه معناست و Kurd یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Kurd كرد به

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Knee به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Knee به فارسی

تاریخ انتشار: 10 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kraal به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kraal به فارسی

تاریخ انتشار: 9 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Knapweed به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Knapweed به فارسی

تاریخ انتشار: 9 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kyanite به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kyanite به فارسی

تاریخ انتشار: 7 نوامبر 17

L

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lionhearted به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lionhearted به فارسی

ترجمه Lionhearted در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای دلير می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : شير دل‌.Lionhearted به چه معناست و Lionhearted یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Lionhearted دلير به

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lone به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lone به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lemon Yellow به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lemon Yellow به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Leer به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Leer به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Linkage Parameter به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Linkage Parameter به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17

M

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mistake به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mistake به فارسی

ترجمه Mistake در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای اشتباه‌. می باشد Mistake به چه معناست و Mistake یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Mistake اشتباه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اشتباه‌., ترجمه اشتباه‌., کلمات شبیه اشتباه‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mass Memory به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mass Memory به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Moralization به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Moralization به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Multidimensional به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Multidimensional به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mention به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mention به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17

N

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Northman به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Northman به فارسی

ترجمه Northman در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (namesron) اسكانديناوي‌ باستاني‌. می باشد Northman به چه معناست و Northman یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Northman (namesron) اسكانديناوي‌ باستاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (namesron) اسكانديناوي‌ باستاني‌., ترجمه (namesron)

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Neology به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Neology به فارسی

تاریخ انتشار: 20 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nourishment به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nourishment به فارسی

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Negotiable به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Negotiable به فارسی

تاریخ انتشار: 10 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Northward به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Northward به فارسی

تاریخ انتشار: 10 نوامبر 17

O

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ostrich به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ostrich به فارسی

ترجمه Ostrich در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) شتر مرغ‌. می باشد Ostrich به چه معناست و Ostrich یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Ostrich (ج‌.ش‌.) شتر مرغ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) شتر مرغ‌., ترجمه (ج‌.ش‌.)

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ovular به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ovular به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Onomastics به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Onomastics به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Operation Analysis به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Operation Analysis به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Obstructive به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Obstructive به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17

P

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pantropic به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pantropic به فارسی

ترجمه Pantropic در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (laciportnap) (گ‌.ش‌.) واقع‌ در مناط‌ق‌ حاره‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : منتشر درPantropic به چه معناست و Pantropic یعنی چی . کلمات و جملات

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Paraffin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Paraffin به فارسی

تاریخ انتشار: 20 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Palaver به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Palaver به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Puniness به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Puniness به فارسی

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Promibitive به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Promibitive به فارسی

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 17

Q

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quilter به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quilter به فارسی

ترجمه Quilter در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای لحاف‌ دوز. می باشد Quilter به چه معناست و Quilter یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Quilter لحاف‌ دوز. به خارجی , ریشه انگلیسی لحاف‌ دوز., ترجمه لحاف‌ دوز., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quadrumanous به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quadrumanous به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quoin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quoin به فارسی

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quirk به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quirk به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quarterdeck به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quarterdeck به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17

R

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Regularity به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Regularity به فارسی

ترجمه Regularity در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌م‌ و قاعده‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : ترتيب‌.Regularity به چه معناست و Regularity یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Regularity نظ‌م‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rout به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rout به فارسی

تاریخ انتشار: 20 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rest به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rest به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Root Crop به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Root Crop به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Run Time Error به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Run Time Error به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17

S

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spermatheca به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spermatheca به فارسی

ترجمه Spermatheca در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌. می باشد Spermatheca به چه معناست و Spermatheca یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Spermatheca ماده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌., ترجمه ماده‌., کلمات شبیه ماده‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Deceit به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Deceit به فارسی

تاریخ انتشار: 20 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Symbiosis به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Symbiosis به فارسی

تاریخ انتشار: 20 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sass به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sass به فارسی

تاریخ انتشار: 20 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Surcease به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Surcease به فارسی

تاریخ انتشار: 20 نوامبر 17

T

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tape Verifier به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tape Verifier به فارسی

ترجمه Tape Verifier در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای باز بين‌ نوار. می باشد Tape Verifier به چه معناست و Tape Verifier یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Tape Verifier باز بين‌ نوار. به خارجی , ریشه انگلیسی باز

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tachistoscope به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tachistoscope به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tambour به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tambour به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trigraph به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trigraph به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trailblazer به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trailblazer به فارسی

تاریخ انتشار: 19 نوامبر 17

U

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unlatch به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unlatch به فارسی

ترجمه Unlatch در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای چفت‌ راباز كردن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : قفل‌ را باز كردن‌ , در فارسی : باز شدن‌.Unlatch به چه معناست و Unlatch یعنی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Urbanity به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Urbanity به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Undertaker به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Undertaker به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Uninterrupted به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Uninterrupted به فارسی

تاریخ انتشار: 16 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unmerciful به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unmerciful به فارسی

تاریخ انتشار: 16 نوامبر 17

V

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vibratility به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vibratility به فارسی

ترجمه Vibratility در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (lanoitarbiv می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : noitarbiv) اهتزاز , در فارسی : ارتعاش‌ , به فارسی : لرزه‌Vibratility به چه معناست و Vibratility یعنی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vociferator به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vociferator به فارسی

تاریخ انتشار: 16 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Violin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Violin به فارسی

تاریخ انتشار: 16 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vill به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vill به فارسی

تاریخ انتشار: 14 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Value به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Value به فارسی

تاریخ انتشار: 14 نوامبر 17

W

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Welknit به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Welknit به فارسی

ترجمه Welknit در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای خوش‌ بافت‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : سخت‌ بافت‌ , در فارسی : داراي‌ بنيه‌ محكم‌ و قوي‌.Welknit به چه معناست و Welknit یعنی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whirlybird به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whirlybird به فارسی

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whiff به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whiff به فارسی

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Well Known به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Well Known به فارسی

تاریخ انتشار: 16 نوامبر 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wagon Master به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wagon Master به فارسی

تاریخ انتشار: 15 نوامبر 17