معنی کلمات فارسی انگلیسی ترکی و کردی

ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

A

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه Animadvert در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ گرفتن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : اعتراض‌ كردن‌ , در فارسی : متوجه‌ شدن‌ , به فارسی : تعيين‌ تقصير وAnimadvert به چه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

B

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه Breezily در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نسيم‌ وار می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بادمانند.Breezily به چه معناست و Breezily یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Breezily نسيم‌ وار

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

C

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه Chug در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای شنيده‌ ميشود. می باشد Chug به چه معناست و Chug یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Chug شنيده‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی شنيده‌ ميشود., ترجمه شنيده‌ ميشود., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

D

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه Dispread در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای پخش‌ كردن‌. می باشد Dispread به چه معناست و Dispread یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Dispread پخش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پخش‌ كردن‌., ترجمه پخش‌ كردن‌., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

E

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه Ellipsoid در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای بيضي‌. می باشد Ellipsoid به چه معناست و Ellipsoid یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Ellipsoid بيضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيضي‌., ترجمه بيضي‌., کلمات شبیه بيضي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

F

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fruit به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fruit به فارسی

ترجمه Fruit در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای ميوه‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بر , در فارسی : سود , به فارسی : فايده‌ , سایر ترجمه ها : فرزند ميوه‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Functional Character به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Functional Character به فارسی

تاریخ انتشار: 28 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fray به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fray به فارسی

تاریخ انتشار: 26 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foozle به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foozle به فارسی

تاریخ انتشار: 26 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Furthermost به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Furthermost به فارسی

تاریخ انتشار: 25 مارس 18

G

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Guidance به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Guidance به فارسی

ترجمه Guidance در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای راهنمايي‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : هدايت‌ , در فارسی : راهنما , به فارسی : رهبري‌ , سایر ترجمه ها : رهنمود.Guidance به

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gray Hen به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gray Hen به فارسی

تاریخ انتشار: 28 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grit به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grit به فارسی

تاریخ انتشار: 27 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Group Separator به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Group Separator به فارسی

تاریخ انتشار: 27 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grapple به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grapple به فارسی

تاریخ انتشار: 27 مارس 18

H

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Housemaid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Housemaid به فارسی

ترجمه Housemaid در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای كلفت‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : خدمتگزار.Housemaid به چه معناست و Housemaid یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Housemaid كلفت‌ به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hinterland به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hinterland به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Haute Ecole به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Haute Ecole به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hie به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hie به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Handfast به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Handfast به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18

I

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Indirect Lighting به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Indirect Lighting به فارسی

ترجمه Indirect Lighting در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نور غير مستقيم‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : نور منعكس‌ شده‌.Indirect Lighting به چه معناست و Indirect Lighting یعنی چی . کلمات و

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Icebox به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Icebox به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Imprest به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Imprest به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Interpretation به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Interpretation به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intuitive به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intuitive به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18

J

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jockstrap به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jockstrap به فارسی

ترجمه Jockstrap در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای فتق‌ بند می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بيضه‌ بند.Jockstrap به چه معناست و Jockstrap یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Jockstrap فتق‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jaunty به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jaunty به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jayhawker به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jayhawker به فارسی

تاریخ انتشار: 21 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jesuitry به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jesuitry به فارسی

تاریخ انتشار: 19 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jar به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jar به فارسی

تاریخ انتشار: 18 مارس 18

K

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kinnaper به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kinnaper به فارسی

ترجمه Kinnaper در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (reppandik) ادم‌ دزد می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : دزدانسان‌ , در فارسی : بچه‌ دزد.Kinnaper به چه معناست و Kinnaper یعنی چی . کلمات

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kenning به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kenning به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kilderkin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kilderkin به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kirghiz به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kirghiz به فارسی

تاریخ انتشار: 22 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kidndergartner به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kidndergartner به فارسی

تاریخ انتشار: 16 مارس 18

L

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Laundry به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Laundry به فارسی

ترجمه Laundry در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای رختشوي‌ خانه‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : لباسشويي‌ , در فارسی : رخت‌هاي‌ شستني‌.Laundry به چه معناست و Laundry یعنی چی . کلمات و

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lanai به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lanai به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Load به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Load به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Laborsaving به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Laborsaving به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lyra به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lyra به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18

M

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Milord به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Milord به فارسی

ترجمه Milord در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.ل‌.) لردمن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : مرد اشرافي‌ ونجيب‌ زاده‌ انگليسي‌.Milord به چه معناست و Milord یعنی چی . کلمات و جملات مربوط

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Makeshift به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Makeshift به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mooch به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mooch به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mis به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mis به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Muddle به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Muddle به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18

N

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Newsworthy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Newsworthy به فارسی

ترجمه Newsworthy در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای جالب‌ و بموقع‌. می باشد Newsworthy به چه معناست و Newsworthy یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Newsworthy جالب‌ و بموقع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جالب‌ و بموقع‌., ترجمه جالب‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Noontide به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Noontide به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه N Ary به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه N Ary به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Necromancy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Necromancy به فارسی

تاریخ انتشار: 28 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Non Return To Zero به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Non Return To Zero به فارسی

تاریخ انتشار: 27 مارس 18

O

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Outset به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Outset به فارسی

ترجمه Outset در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای اغاز می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : ابتدا.Outset به چه معناست و Outset یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Outset اغاز به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Offset به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Offset به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Oilcloth به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Oilcloth به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Overact به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Overact به فارسی

تاریخ انتشار: 28 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه On به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه On به فارسی

تاریخ انتشار: 28 مارس 18

P

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Postulate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Postulate به فارسی

ترجمه Postulate در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای لازم‌ دانستن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : قياس‌ منط‌قي‌كردن‌ , در فارسی : فرض‌ نمودن‌.Postulate به چه معناست و Postulate یعنی چی . کلمات

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Preventive به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Preventive به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Preminence به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Preminence به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Popularizer به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Popularizer به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Paleozoic به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Paleozoic به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18

Q

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Questor به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Questor به فارسی

ترجمه Questor در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (rotseauq=) (روم‌) افسر رئيس‌ دادگاه‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : خزانه‌ دار.Questor به چه معناست و Questor یعنی چی . کلمات و جملات مربوط

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quern به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quern به فارسی

تاریخ انتشار: 26 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quad به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quad به فارسی

تاریخ انتشار: 23 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quadrennium به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quadrennium به فارسی

تاریخ انتشار: 17 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quantize به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quantize به فارسی

تاریخ انتشار: 15 مارس 18

R

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rurban به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rurban به فارسی

ترجمه Rurban در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بناحيه‌ مسكوني‌ مزروعي‌. می باشد Rurban به چه معناست و Rurban یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Rurban وابسته‌ بناحيه‌ مسكوني‌ مزروعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بناحيه‌ مسكوني‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Royal Purple به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Royal Purple به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Raise به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Raise به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Respectful به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Respectful به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Repine به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Repine به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18

S

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stunt به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stunt به فارسی

ترجمه Stunt در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای شاهكار می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : شيرين‌ كاري‌ , در فارسی : شيرين‌كاري‌ كردن‌.Stunt به چه معناست و Stunt یعنی چی . کلمات و

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stock به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stock به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scarlet Sage به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scarlet Sage به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Show Bill به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Show Bill به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Second Order به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Second Order به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18

T

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tunably به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tunably به فارسی

ترجمه Tunably در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای تنظ‌يم‌ پذير. می باشد Tunably به چه معناست و Tunably یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Tunably تنظ‌يم‌ پذير. به خارجی , ریشه انگلیسی تنظ‌يم‌ پذير., ترجمه تنظ‌يم‌ پذير., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tackle به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tackle به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Toroid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Toroid به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tranquil به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tranquil به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Twistor به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Twistor به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18

U

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Uncus به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Uncus به فارسی

ترجمه Uncus در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای قلاب‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : چنگ‌ , در فارسی : چنگك‌ , به فارسی : زائده‌.Uncus به چه معناست و Uncus یعنی چی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unit به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unit به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unsaturate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unsaturate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Underbid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Underbid به فارسی

تاریخ انتشار: 27 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unsuccess به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unsuccess به فارسی

تاریخ انتشار: 27 مارس 18

V

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Viviparity به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Viviparity به فارسی

ترجمه Viviparity در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای زنده‌زايي‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بچه‌زايي‌ , در فارسی : ولودي‌.Viviparity به چه معناست و Viviparity یعنی چی . کلمات و جملات مربوط

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Verbose به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Verbose به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vapour به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vapour به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vervain به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vervain به فارسی

تاریخ انتشار: 27 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vagrant به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vagrant به فارسی

تاریخ انتشار: 26 مارس 18

W

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wall به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wall به فارسی

ترجمه Wall در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای ديوار كشيدن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : ديواري‌.Wall به چه معناست و Wall یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Wall ديوار كشيدن‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whoopla به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whoopla به فارسی

تاریخ انتشار: 30 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wedding Ring به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wedding Ring به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wide Angle به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wide Angle به فارسی

تاریخ انتشار: 29 مارس 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Widemouthed به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Widemouthed به فارسی

تاریخ انتشار: 28 مارس 18