معنی کلمات فارسی انگلیسی ترکی و کردی

ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

A

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه Animadvert در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ گرفتن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : اعتراض‌ كردن‌ , در فارسی : متوجه‌ شدن‌ , به فارسی : تعيين‌ تقصير وAnimadvert به چه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

B

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه Breezily در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نسيم‌ وار می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بادمانند.Breezily به چه معناست و Breezily یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Breezily نسيم‌ وار

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

C

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه Chug در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای شنيده‌ ميشود. می باشد Chug به چه معناست و Chug یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Chug شنيده‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی شنيده‌ ميشود., ترجمه شنيده‌ ميشود., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

D

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه Dispread در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای پخش‌ كردن‌. می باشد Dispread به چه معناست و Dispread یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Dispread پخش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پخش‌ كردن‌., ترجمه پخش‌ كردن‌., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

E

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه Ellipsoid در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای بيضي‌. می باشد Ellipsoid به چه معناست و Ellipsoid یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Ellipsoid بيضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيضي‌., ترجمه بيضي‌., کلمات شبیه بيضي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

F

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fussiness به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fussiness به فارسی

ترجمه Fussiness در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نق‌ نقي‌ بودن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : ايراد گيري‌ كردن‌.Fussiness به چه معناست و Fussiness یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Frill به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Frill به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Friability به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Friability به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Founder به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Founder به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fulminating به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fulminating به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18

G

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ghillie به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ghillie به فارسی

ترجمه Ghillie در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای كوهستاني‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : ملازم‌ , در فارسی : خادم‌ , به فارسی : پادويي‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : (yllig

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gossip به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gossip به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gram به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gram به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Guide به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Guide به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Guard Band به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Guard Band به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18

H

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Herein به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Herein به فارسی

ترجمه Herein در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای در اين‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : در اين‌ باره‌.Herein به چه معناست و Herein یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Herein

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heron به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heron به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Horsefly به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Horsefly به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hemerocallis به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hemerocallis به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hearse به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hearse به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18

I

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inflection به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inflection به فارسی

ترجمه Inflection در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (noixelfni) خم‌سازي‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : خميدگي‌ , در فارسی : انعط‌اف‌ , به فارسی : انحناء.Inflection به چه معناست و Inflection یعنی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inappreciable به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inappreciable به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insecticide به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insecticide به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ichor به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ichor به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insulant به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insulant به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18

J

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Just به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Just به فارسی

ترجمه Just در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای فقط‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : درست‌ , در فارسی : تنها , به فارسی : عينا , سایر ترجمه ها : الساعه‌ اندكي‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jacobinism به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jacobinism به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jasper به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jasper به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jerry به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jerry به فارسی

تاریخ انتشار: 17 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jewry به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jewry به فارسی

تاریخ انتشار: 15 ژانویه 18

K

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Knight به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Knight به فارسی

ترجمه Knight در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای سلحشوري‌ ودلاوري‌ ترفيع‌ دادن‌. می باشد Knight به چه معناست و Knight یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Knight سلحشوري‌ ودلاوري‌ ترفيع‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سلحشوري‌ ودلاوري‌ ترفيع‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kneehole به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kneehole به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kraal به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kraal به فارسی

تاریخ انتشار: 19 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه King Snake به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه King Snake به فارسی

تاریخ انتشار: 19 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kennel به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kennel به فارسی

تاریخ انتشار: 17 ژانویه 18

L

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lady Chapel به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lady Chapel به فارسی

ترجمه Lady Chapel در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای داده‌ شده‌. می باشد Lady Chapel به چه معناست و Lady Chapel یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Lady Chapel داده‌ شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داده‌ شده‌., ترجمه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Luminescence به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Luminescence به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lute به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lute به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lark به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lark به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Laciniate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Laciniate به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18

M

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Manslayer به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Manslayer به فارسی

ترجمه Manslayer در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای قاتل‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : ادمكش‌.Manslayer به چه معناست و Manslayer یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Manslayer قاتل‌ به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mummy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mummy به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Macaca به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Macaca به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Machicolation به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Machicolation به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mane به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mane به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18

N

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nonterminal Symbol به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nonterminal Symbol به فارسی

ترجمه Nonterminal Symbol در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نماد غير پاياني‌. می باشد Nonterminal Symbol به چه معناست و Nonterminal Symbol یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Nonterminal Symbol نماد غير پاياني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نماد

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nonalignment به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nonalignment به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Notebook به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Notebook به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nudism به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nudism به فارسی

تاریخ انتشار: 19 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nonidentity Operation به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nonidentity Operation به فارسی

تاریخ انتشار: 17 ژانویه 18

O

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ovation به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ovation به فارسی

ترجمه Ovation در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای ستايش‌ و استقبال‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : شادي‌ و سرور عمومي‌ , در فارسی : تحسين‌ حضار.Ovation به چه معناست و Ovation یعنی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Or Gate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Or Gate به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ottava به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ottava به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Out به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Out به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Overall به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Overall به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18

P

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pound به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pound به فارسی

ترجمه Pound در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای وجنايتكاران‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : استخر يا حوض‌ اب‌ , در فارسی : واحد وزن‌ (امروزه‌Pound به چه معناست و Pound یعنی چی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Periphrasis به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Periphrasis به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Protist به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Protist به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pomatum به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pomatum به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Paresthesia به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Paresthesia به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18

Q

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quotation به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quotation به فارسی

ترجمه Quotation در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نقل‌ قول‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بيان‌ , در فارسی : ايراد , به فارسی : اقتباس‌ , سایر ترجمه ها : عبارت‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Queue به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Queue به فارسی

تاریخ انتشار: 11 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quiet به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quiet به فارسی

تاریخ انتشار: 6 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Question به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Question به فارسی

تاریخ انتشار: 6 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quint به فارسی

تاریخ انتشار: 6 ژانویه 18

R

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rejoin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rejoin به فارسی

ترجمه Rejoin در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای پاسخ‌ دفاعي‌ دادن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : در پاسخ‌ گفتن‌ , در فارسی : دوباره‌ پيوستن‌ به‌.Rejoin به چه معناست و Rejoin یعنی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Restriction به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Restriction به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Refinish به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Refinish به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reproach به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reproach به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ribbon به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ribbon به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18

S

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Styx به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Styx به فارسی

ترجمه Styx در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌يونان‌) رودخانه‌ عالم‌ اسفل‌. می باشد Styx به چه معناست و Styx یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Styx (افسانه‌يونان‌) رودخانه‌ عالم‌ اسفل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌يونان‌) رودخانه‌ عالم‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Slimsy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Slimsy به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scale به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scale به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Surplice به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Surplice به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scoffer به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scoffer به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18

T

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Turf به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Turf به فارسی

ترجمه Turf در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای چمن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : كلوخ‌ چمني‌ , در فارسی : خاك‌ ريشه‌ دار , به فارسی : ط‌بقه‌ فوقاني‌ خاك‌Turf به چه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Transvalue به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Transvalue به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tranillumination به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tranillumination به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tenable به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tenable به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tale به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tale به فارسی

تاریخ انتشار: 24 ژانویه 18

U

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unread به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unread به فارسی

ترجمه Unread در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای خوانده‌ نشده‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : قرائت‌ نشده‌ , در فارسی : بيسواد.Unread به چه معناست و Unread یعنی چی . کلمات و

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unwarrantable به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unwarrantable به فارسی

تاریخ انتشار: 23 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Urceolate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Urceolate به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Underling به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Underling به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unhandy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unhandy به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18

V

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Veterinarian به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Veterinarian به فارسی

ترجمه Veterinarian در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای دامپزشك‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بيط‌ار.Veterinarian به چه معناست و Veterinarian یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Veterinarian دامپزشك‌ به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vaginate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vaginate به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Volumeter به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Volumeter به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Variegate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Variegate به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Valuably به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Valuably به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18

W

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wad به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wad به فارسی

ترجمه Wad در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای لايي‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : كهنه‌ , در فارسی : نمد , به فارسی : استري‌ , سایر ترجمه ها : توده‌كاه‌ توده‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Walrus به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Walrus به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Welsh به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Welsh به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wedge به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wedge به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whittle به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whittle به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18