ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intitule به فارسی

ترجمه Intitule در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عنوان‌ دادن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لقب‌ دادن‌ , در فارسی : مستحق‌ دانستن‌.

Intitule به چه معناست و Intitule یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intitule

عنوان‌ دادن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عنوان‌ دادن‌ به‌, ترجمه عنوان‌ دادن‌ به‌, کلمات شبیه عنوان‌ دادن‌ به‌ , لقب‌ دادن‌ به لاتین , مستحق‌ دانستن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Glacier به فارسی

ترجمه Glacier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يخ‌ رود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برف‌ رود , در فارسی : توده‌ يخ‌ غلتان‌ , به فارسی : رودخانه‌ يخ‌ , سایر ترجمه ها : يخچال‌

Glacier به چه معناست و Glacier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glacier

يخ‌ رود به خارجی , ریشه انگلیسی يخ‌ رود, ترجمه يخ‌ رود, کلمات شبیه يخ‌ رود , برف‌ رود به لاتین , توده‌ يخ‌ غلتان‌ به لاتین , رودخانه‌ يخ‌ خارجی , يخچال‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nativism به فارسی

ترجمه Nativism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مساعدت‌ با بوميان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بومي‌ پرستي‌.

Nativism به چه معناست و Nativism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nativism

مساعدت‌ با بوميان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مساعدت‌ با بوميان‌, ترجمه مساعدت‌ با بوميان‌, کلمات شبیه مساعدت‌ با بوميان‌ , بومي‌ پرستي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intercepter به فارسی

ترجمه Intercepter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازدارنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متقاط‌ع‌.

Intercepter به چه معناست و Intercepter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercepter

بازدارنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازدارنده‌, ترجمه بازدارنده‌, کلمات شبیه بازدارنده‌ , متقاط‌ع‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Post Chaise به فارسی

ترجمه Post Chaise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) كالسكه‌پست‌. می باشد

Post Chaise به چه معناست و Post Chaise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Post Chaise

(م‌.م‌.) كالسكه‌پست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) كالسكه‌پست‌., ترجمه (م‌.م‌.) كالسكه‌پست‌., کلمات شبیه (م‌.م‌.) كالسكه‌پست‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Section به فارسی

ترجمه Section در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقط‌ع‌ , در فارسی : برشگاه‌ , به فارسی : بخش‌ , سایر ترجمه ها : قسمت‌ قط‌عه‌ , دسته‌ , گروه‌

Section به چه معناست و Section یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Section

برش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برش‌, ترجمه برش‌, کلمات شبیه برش‌ , مقط‌ع‌ به لاتین , برشگاه‌ به لاتین , بخش‌ خارجی , قسمت‌ در زبان , قط‌عه‌انگلیسی , دسته‌ , گروه‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Metre به فارسی

ترجمه Metre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (retem) اندازه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسيله‌ اندازه‌ گيري‌ , در فارسی : مقياس‌ , به فارسی : ميزان‌

Metre به چه معناست و Metre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metre

(retem) اندازه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (retem) اندازه‌, ترجمه (retem) اندازه‌, کلمات شبیه (retem) اندازه‌ , وسيله‌ اندازه‌ گيري‌ به لاتین , مقياس‌ به لاتین , ميزان‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spile به فارسی

ترجمه Spile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بستن‌ , در فارسی : سوراخ‌ گيري‌.

Spile به چه معناست و Spile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spile

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , بستن‌ به لاتین , سوراخ‌ گيري‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stoney به فارسی

ترجمه Stoney در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ynots=) سنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرسنك‌ , در فارسی : سنگلاخ‌ , به فارسی : سخت‌.

Stoney به چه معناست و Stoney یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stoney

(ynots=) سنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ynots=) سنگي‌, ترجمه (ynots=) سنگي‌, کلمات شبیه (ynots=) سنگي‌ , پرسنك‌ به لاتین , سنگلاخ‌ به لاتین , سخت‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Transgress به فارسی

ترجمه Transgress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجاوز كردن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تخلف‌ كردن‌ از , در فارسی : تخط‌ي‌ كردن‌ از , به فارسی : سرپيچي‌

Transgress به چه معناست و Transgress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transgress

تجاوز كردن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی تجاوز كردن‌ از, ترجمه تجاوز كردن‌ از, کلمات شبیه تجاوز كردن‌ از , تخلف‌ كردن‌ از به لاتین , تخط‌ي‌ كردن‌ از به لاتین , سرپيچي‌ خارجی