ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pensive به فارسی

ترجمه Pensive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انديشناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متفكر , در فارسی : افسرده‌ , به فارسی : پكر , سایر ترجمه ها : گرفتار غم‌ محزون‌.

Pensive به چه معناست و Pensive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pensive

انديشناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انديشناك‌, ترجمه انديشناك‌, کلمات شبیه انديشناك‌ , متفكر به لاتین , افسرده‌ به لاتین , پكر خارجی , گرفتار غم‌ در زبان , محزون‌.انگلیسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gate به فارسی

ترجمه Gate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دروازه‌. می باشد

Gate به چه معناست و Gate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gate

دروازه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دروازه‌., ترجمه دروازه‌., کلمات شبیه دروازه‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sequela به فارسی

ترجمه Sequela در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيرو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تابع‌ , در فارسی : نتيجه‌ , به فارسی : (ط‌ب‌) بيماري‌ ناشي‌ از بيماري‌ ديگر

Sequela به چه معناست و Sequela یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sequela

پيرو به خارجی , ریشه انگلیسی پيرو, ترجمه پيرو, کلمات شبیه پيرو , تابع‌ به لاتین , نتيجه‌ به لاتین , (ط‌ب‌) بيماري‌ ناشي‌ از بيماري‌ ديگر خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Logic Probe به فارسی

ترجمه Logic Probe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاوشگر منط‌قي‌. می باشد

Logic Probe به چه معناست و Logic Probe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logic Probe

كاوشگر منط‌قي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كاوشگر منط‌قي‌., ترجمه كاوشگر منط‌قي‌., کلمات شبیه كاوشگر منط‌قي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Twill به فارسی

ترجمه Twill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ جناغي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پارچه‌ جناغي‌ بافتن‌.

Twill به چه معناست و Twill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twill

پارچه‌ جناغي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ جناغي‌, ترجمه پارچه‌ جناغي‌, کلمات شبیه پارچه‌ جناغي‌ , پارچه‌ جناغي‌ بافتن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Printed Matter به فارسی

ترجمه Printed Matter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مط‌بوعات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اوراق‌ چاپي‌.

Printed Matter به چه معناست و Printed Matter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Printed Matter

مط‌بوعات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مط‌بوعات‌, ترجمه مط‌بوعات‌, کلمات شبیه مط‌بوعات‌ , اوراق‌ چاپي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heat Lightning به فارسی

ترجمه Heat Lightning در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صاعقه‌. می باشد

Heat Lightning به چه معناست و Heat Lightning یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heat Lightning

صاعقه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صاعقه‌., ترجمه صاعقه‌., کلمات شبیه صاعقه‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Signalman به فارسی

ترجمه Signalman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متصدي‌ علائم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديدبان‌.

Signalman به چه معناست و Signalman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Signalman

متصدي‌ علائم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متصدي‌ علائم‌, ترجمه متصدي‌ علائم‌, کلمات شبیه متصدي‌ علائم‌ , ديدبان‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Humbug به فارسی

ترجمه Humbug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بامبول‌ زدن‌. می باشد

Humbug به چه معناست و Humbug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humbug

بامبول‌ زدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بامبول‌ زدن‌., ترجمه بامبول‌ زدن‌., کلمات شبیه بامبول‌ زدن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Geyser به فارسی

ترجمه Geyser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتشفشان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فوران‌ تند وناگهاني‌ داشتن‌يا كردن‌ , در فارسی : فوران‌

Geyser به چه معناست و Geyser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geyser

اتشفشان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتشفشان‌, ترجمه اتشفشان‌, کلمات شبیه اتشفشان‌ , فوران‌ تند وناگهاني‌ داشتن‌يا كردن‌ به لاتین , فوران‌ به لاتین