ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spurry به فارسی

ترجمه Spurry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهميزدار. می باشد

Spurry به چه معناست و Spurry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spurry

مهميزدار. به خارجی , ریشه انگلیسی مهميزدار., ترجمه مهميزدار., کلمات شبیه مهميزدار.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pre Indexing به فارسی

ترجمه Pre Indexing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاخص‌ گذاري‌ قبلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فهرست‌ سازي‌ قبلي‌.

Pre Indexing به چه معناست و Pre Indexing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pre Indexing

شاخص‌ گذاري‌ قبلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاخص‌ گذاري‌ قبلي‌, ترجمه شاخص‌ گذاري‌ قبلي‌, کلمات شبیه شاخص‌ گذاري‌ قبلي‌ , فهرست‌ سازي‌ قبلي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Haul به فارسی

ترجمه Haul در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هل‌ دادن‌ , در فارسی : حمل‌ كردن‌ , به فارسی : كشش‌ , سایر ترجمه ها : همه‌ ماهيهايي‌ كه‌

Haul به چه معناست و Haul یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haul

كشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كشيدن‌, ترجمه كشيدن‌, کلمات شبیه كشيدن‌ , هل‌ دادن‌ به لاتین , حمل‌ كردن‌ به لاتین , كشش‌ خارجی , همه‌ ماهيهايي‌ كه‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Retard به فارسی

ترجمه Retard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاخير كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كند ساختن‌ , در فارسی : معوق‌ كردن‌ , به فارسی : بتعويق‌ انداختن‌

Retard به چه معناست و Retard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retard

تاخير كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تاخير كردن‌, ترجمه تاخير كردن‌, کلمات شبیه تاخير كردن‌ , كند ساختن‌ به لاتین , معوق‌ كردن‌ به لاتین , بتعويق‌ انداختن‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Holt به فارسی

ترجمه Holt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيشه‌ واقع‌ بر روي‌ تپه‌.

Holt به چه معناست و Holt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holt

بيشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيشه‌, ترجمه بيشه‌, کلمات شبیه بيشه‌ , بيشه‌ واقع‌ بر روي‌ تپه‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه King’s English به فارسی

ترجمه King’s English در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اصط‌لاحات‌ و لغات‌ خاص‌انگليسي‌ علمي‌ مصط‌لح‌ درجنوب‌ می باشد

King’s English به چه معناست و King’s English یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به King’s English

اصط‌لاحات‌ و لغات‌ خاص‌انگليسي‌ علمي‌ مصط‌لح‌ درجنوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اصط‌لاحات‌ و لغات‌ خاص‌انگليسي‌ علمي‌ مصط‌لح‌ درجنوب‌, ترجمه اصط‌لاحات‌ و لغات‌ خاص‌انگليسي‌ علمي‌ مصط‌لح‌ درجنوب‌, کلمات شبیه اصط‌لاحات‌ و لغات‌ خاص‌انگليسي‌ علمي‌ مصط‌لح‌ درجنوب‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vulcanization به فارسی

ترجمه Vulcanization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جوش‌ اكسيژن‌ لاستيك‌ و فلزات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوش‌ برقي‌.

Vulcanization به چه معناست و Vulcanization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vulcanization

جوش‌ اكسيژن‌ لاستيك‌ و فلزات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جوش‌ اكسيژن‌ لاستيك‌ و فلزات‌, ترجمه جوش‌ اكسيژن‌ لاستيك‌ و فلزات‌, کلمات شبیه جوش‌ اكسيژن‌ لاستيك‌ و فلزات‌ , جوش‌ برقي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Longsome به فارسی

ترجمه Longsome در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.- د.گ‌.) ط‌ولاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌ول‌ , در فارسی : خسته‌ كننده‌ , به فارسی : كسالت‌ اور.

Longsome به چه معناست و Longsome یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Longsome

(م‌.م‌.- د.گ‌.) ط‌ولاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.- د.گ‌.) ط‌ولاني‌, ترجمه (م‌.م‌.- د.گ‌.) ط‌ولاني‌, کلمات شبیه (م‌.م‌.- د.گ‌.) ط‌ولاني‌ , مط‌ول‌ به لاتین , خسته‌ كننده‌ به لاتین , كسالت‌ اور. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Press Gang به فارسی

ترجمه Press Gang در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) دسته‌ مامور جلب‌ مشمولين‌. می باشد

Press Gang به چه معناست و Press Gang یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Press Gang

(نظ‌.) دسته‌ مامور جلب‌ مشمولين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) دسته‌ مامور جلب‌ مشمولين‌., ترجمه (نظ‌.) دسته‌ مامور جلب‌ مشمولين‌., کلمات شبیه (نظ‌.) دسته‌ مامور جلب‌ مشمولين‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Loose Smut به فارسی

ترجمه Loose Smut در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) زنگ‌ گياهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيماري‌ زنگ‌ گندم‌.

Loose Smut به چه معناست و Loose Smut یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loose Smut

(گ‌.ش‌.) زنگ‌ گياهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) زنگ‌ گياهي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) زنگ‌ گياهي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) زنگ‌ گياهي‌ , بيماري‌ زنگ‌ گندم‌. به لاتین