ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gracile به فارسی

ترجمه Gracile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باريك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لاغر , در فارسی : كوچك‌.

Gracile به چه معناست و Gracile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gracile

باريك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باريك‌, ترجمه باريك‌, کلمات شبیه باريك‌ , لاغر به لاتین , كوچك‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Germane به فارسی

ترجمه Germane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ , در فارسی : منتسب‌ , به فارسی : خويش‌ و قوم‌.

Germane به چه معناست و Germane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Germane

وابسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌, ترجمه وابسته‌, کلمات شبیه وابسته‌ , مربوط‌ به لاتین , منتسب‌ به لاتین , خويش‌ و قوم‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gasworks به فارسی

ترجمه Gasworks در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارخانه‌ گاز. می باشد

Gasworks به چه معناست و Gasworks یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gasworks

كارخانه‌ گاز. به خارجی , ریشه انگلیسی كارخانه‌ گاز., ترجمه كارخانه‌ گاز., کلمات شبیه كارخانه‌ گاز.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Graph Follower به فارسی

ترجمه Graph Follower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دنبال‌ گر گراف‌. می باشد

Graph Follower به چه معناست و Graph Follower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Graph Follower

دنبال‌ گر گراف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دنبال‌ گر گراف‌., ترجمه دنبال‌ گر گراف‌., کلمات شبیه دنبال‌ گر گراف‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gunnery Sergeant به فارسی

ترجمه Gunnery Sergeant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌). می باشد

Gunnery Sergeant به چه معناست و Gunnery Sergeant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gunnery Sergeant

گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌). به خارجی , ریشه انگلیسی گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌)., ترجمه گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌)., کلمات شبیه گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Goal به فارسی

ترجمه Goal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هدفي‌ در پيش‌ داشتن‌. می باشد

Goal به چه معناست و Goal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goal

هدفي‌ در پيش‌ داشتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هدفي‌ در پيش‌ داشتن‌., ترجمه هدفي‌ در پيش‌ داشتن‌., کلمات شبیه هدفي‌ در پيش‌ داشتن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grecian به فارسی

ترجمه Grecian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (keerg) يوناني‌. می باشد

Grecian به چه معناست و Grecian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grecian

(keerg) يوناني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (keerg) يوناني‌., ترجمه (keerg) يوناني‌., کلمات شبیه (keerg) يوناني‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه General Purpose به فارسی

ترجمه General Purpose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هر كاره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدرد هر كاري‌ خورنده‌.

General Purpose به چه معناست و General Purpose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به General Purpose

هر كاره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هر كاره‌, ترجمه هر كاره‌, کلمات شبیه هر كاره‌ , بدرد هر كاري‌ خورنده‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Guaiacum به فارسی

ترجمه Guaiacum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) جواياك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عودالانبياء , در فارسی : درخت‌ مقدس‌ , به فارسی : خشب‌الانبياء.

Guaiacum به چه معناست و Guaiacum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Guaiacum

(گ‌.ش‌.) جواياك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) جواياك‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) جواياك‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) جواياك‌ , عودالانبياء به لاتین , درخت‌ مقدس‌ به لاتین , خشب‌الانبياء. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gate به فارسی

ترجمه Gate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دروازه‌. می باشد

Gate به چه معناست و Gate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gate

دروازه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دروازه‌., ترجمه دروازه‌., کلمات شبیه دروازه‌.